Zásady ochrany osobních údajů

1 Správce osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů HOTEL Tamlovka s.r.o., IČ 25932365, se sídlem Jungmannova 1132, Valdické Předměstí, 506 Ol Jičín, v obchodním rejstříku SP. zn. C 15592 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“), Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://www.hoteltammel.cz/https://tamlovka.cz, https://barterasy.cz (dále jen „internetové stránky”)•

1.4 Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

2 Zpracovávané údaje

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

Účel zpracování

Kategorie osobních údajů

Titul

Doba uchování

Plnění smluvního vztahu účetní a daňové účely Oprávněný zájem

Plnění dalších zákonných povinností

Identifikační údaje klienta:

jméno a příjmení, adresa, IČ, DIČ, telefon, e-mail

Uzavřený smluvní vztah

Po dobu trvání smlouvy a dále alespoň 3 roky

Zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb

Kontaktní údaje klienta (e-mail, telefon)

Souhlas

Do odvolání souhlasu

Cookies, statistické účely, zobrazování reklam

Cookies, IP adresy, data pro Google

Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook, Instagram

Oprávněný zájem

24 měsíců

2.2 Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

2.2.1 plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti v soutěži a podobně;

2.2.2 zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

2.2.3 účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;

2.2.4 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;

2.2.5 zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;

2.2.6 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;

2.2.7 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

2.3 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

2.4 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3 Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1 Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1.1 zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů a služeb

4 Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

4.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

4.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy; právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

4.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

4.1.7 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5 Cookies

5.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější.

Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

5.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

5.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

5.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

5.3 V souladu s ustanovením S 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

5.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče.

Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

5.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

5.5.1 Google

5.5.2 Facebook, Instagram

5.5.3 Sklik

5.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

6 Předávání do třetích zemí

6.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

7 Informace a otázky

7.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách https://www.hoteltammel.cz/, https://tamlovka.cz, https://barterasy.cz nebo prostřednictvím e-mailu na ředitele hotelu hd@tammel.cz .

V Jičíně dne

506 01 Jičín
IČ: 25932365
DIČ: CZ25932365

Hotel Tamlovka s.r.o.
Jungmannova 1132

Záznam o zpracování – kamerový systém

1 Správce osobních údajů

HOTEL Tamlovka s.r.o., IČ 25932365, se sídlem Jungmannova 1132, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, v obchodním rejstříku SP. zn. C 15592 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, (dále jen „správce“)

2 Účel zpracování

 • ochrana zájmů a majetku HOTEL Tamlovka s.r.o., IČ 25932365, se sídlem Jungmannova 1132, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín na adrese Hotel TAMMEL, 17,1istopadu 58, 50601 Jičín
 • ochrana zájmů a majetku zaměstnanců,
 • ochrana zájmů a majetku zákazníků.

3 Popis a počet kamer a informace o záznamu

 • počet venkovních kamer je 5 a monitorují oblasti nádvoří, teras a parkoviště.
 • počet vnitřních kamer je 11 a monitorují oblasti vstupu do budovy, garáže, recepce, restaurací, baru a konferenčních sálů.
 • kamerový systém umožňuje jen vizuální snímání.  kamerový systém je zapojen nepřetržitě 24/7.
 • informace poskytované subjektům údajů jsou prostřednictvím piktogramů umístěných na vstupech do zaznamenávaného prostoru, včetně identifikace správce a sdělení, kde lze získat další informace.
 • kamerový systém nesnímá prostory určené k ryze soukromým úkonům, např. toalety, sprchy, šatny, pokoje,
 • kamerový systém neslouží k systematickému sledování osob, ani ke sledování v rozporu s účely uvedenými v tomto dokumentu.

4 Popis bezpečnostních a organizačních opatření

 • k přímému přenosu z kamerového systému má přístup ředitel a jednatelé společnosti a službu konající recepční.
 • k záznamu z kamerového záznamu má přístup ředitel a jednatelé společnosti.
 • pravidelné školení dotčených zaměstnanců
 • přístup k přímému přenosu a k záznamům kamerového záznamu je zabezpečen heslem a klíčem od místnosti, kde jsou datové nosiče se záznamy.

5 Kategorie osobních údajů

 • z kamerového záznamu jsou patrné vizuální identifikační údaje osob pohybujících se v záběru kamer, kterými mohou být zaměstnanci a dodavatelé HOTEL Tamlovka s.r.o., IČ 25932365, se sídlem Jungmannova 1132, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín, zákazníci, návštěvníci a další osoby vstupující do soukromých prostor hotelu.

6 Předávání osobních údajů

 • na základě zákona jsme povinni na vyžádání předat záznam orgánům činným v trestních řízeních.
 • záznam jsme oprávněni předat jiným zainteresovaným subjektům pro naplnění účelu zpracování, například pojišťovně k prokázání nároku na pojistné plnění.
 • do třetích zemí není v plánu údaje předávat,
 • předkládají se pouze nezbytné části pořízeného záznamu.

7 Doba uchování osobních údajů

 • kamerový záznam je uchováván v rámci časové smyčky v délce 168 hodin, v případě, že není zachycen žádný incident, je poté přemazán novějším záznamem.
 • kamerový záznam potřebný k naplnění účelu zpracování (např. zachycení incidentu), je zpracováván po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování.
 • kamerový záznam vyžádaný orgány činnými v trestním řízení je uchováván po dobu nezbytnou pro předání orgánům činným v trestním řízení.

8 Práva subjektu údajů

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;
 • právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz, Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;
 • právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;
 • právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

V Jičíně dne

Ing. Vladimír Dubský, jednatel>